DAYANIŞMA NİLÜFER’DE SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI
İSİM/UNVAN: Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
ADRES: Çatalağıl Mahallesi, 2. Sokak, Çatalağıl Muhtarlığı No:2/2 İç Kapı No:2 Nilüfer/BURSA
TELEFON:
E-POSTA ADRESİ:
MERSİS NO:

ALICI
AD-SOYAD
ADRES:
TELEFON:
E-POSTA ADRESİ:

Sınırlı Sorumlu Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Sözleşmesi Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır. Bu sözleşme ile taraflar Kanunun ve Yönetmeliğin esas aldığı yükümlülükleri ve sorumlulukları anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Faturada belirtilen bilgilerin farklı kişi/lere ait olması durumunda beyan edilen ve onaylanan tüm bilgilerden siparişte bulunan ALICI sorumludur. Doldurulan ve onaylanan bu sözleşme ile ALICI beyanda bulunmuş olduğu bilgilerin doğru ve de kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. Beyan edilen bütün bilgiler doğrultusunda ALICI’nın ürünün tesliminde sorun yaşaması durumunda SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SÖZLEŞMEDE KULLANILAN TANIMLAR

Mesafeli sözleşme: SATICI ALICI’nın eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeyi ifade eder.

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları ifade eder.

Alıcı: Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu sözleşmenin amacı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde geçen uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İşbu Sözleşme, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ALICI’nın www.dayanismanilüferde.com web sitesi üzerinden Sınırlı Sorumlu Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’den yaptığı mal veya hizmet alımına yönelik elektronik ortamda sipariş verdiği, Yönetmelik ve Sözleşmede de belirtilen şartları taşıyan mal veya hizmetin satışı, teslimi, iadesi gibi birçok konuda Yönetmelik hükümleri gereğince ALICI ve de SATICI nezdinde hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini konu almaktadır. Edindiği konuyu 07/11/2013 tarihinde yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27/11/2014 tarihinde yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’inden almıştır. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme uyarınca Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan ve aşağıda belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesi için hazırlanmış ve taraflar arasında da kabul edilmiştir.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün
Miktar
Ürün Bedeli(Birim Fiyat)
KDV
Taşıma Ücreti
İndirim
Plastik Poşet Bedeli
Ödeme Şekli (Kredi Kartı/OKK)
Toplam Sipariş Tutarı

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

ALICI siparişini Kredi Kartı ve Online Kredi Kartı (OKK) ile ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilmektedir. Ürünler kapıda teslimde Kredi Kartı, OKK ile ödeme durumunda Kimlik İbraz edilmelidir. İbraz edilmeme durumunda SATICI’nın tüketici güvenliği gereği ürünü teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

Bu hizmet toptan satış için uygun değildir. Yalnızca parakende satışa uygundur.

Toptan satış amaçlı siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı saklıdır.

İşbu Sözleşme de Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere plastik, mesafeli sözleşmeli satışlarda dahil ücrete tabi olmak durumundadır. Bu durumda ALICI siparişin içeriğinde ki poşet miktarının toplam tutarının kendisinden tahsil edileceğini kabul etmektedir.

MALIN TESLİMİ VE İFASI

İşbu sözleşme bilgileri beyan eden ALICI tarafından onaylandığı anda yürürlüğe girmektedir. ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in ALICI’ya Teslim Eden tarafından teslim edilmesi ile ifa olur.

Malın teslimatında aksine bir hüküm yok ise masrafları ALICI’ya aittir. SATICI Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağı beyanında bulunmuş ise teslimat masrafları SATICI’ya aittir. Malın ALICI’ya teslimatı ödemenin gerçekleşmesinin ardından taahhüt edilen sürede gerçekleşmektedir. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin temin edilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmetin temin edilmesinin güçleştiği veya temin edilemeyeceği hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından Teslim Edenden teslim alınan Mal\Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal\Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir.

SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

ALICI iade edeceği malı SATICI’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), ALICI’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin SATICI veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler ALICI satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

CAYMA HAKKI NE GİBİ DURUMLARDA KULLANILAMAZ

İşbu sözleşme kapsamında ALICI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca şu hallerde

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;

Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICI’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her SATICI’nın uygulama ve kurallarına tabidir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI’nın SATICI ile herhangi bir sorun yaşaması durumunda Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat SATICI’ya aittir.

ALICI’nın beyanda bulunduğu problemi SATICI’nın çözememesi durumunda mal veya hizmetin bedeline göre ALICI Tüketici Hakem Heyetlerine yahut Tüketici Mahkemelerine uyuşmazlığın çözümü için başvurma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI satın aldığı mal ve hizmet ile ilgili şikayetini www.dayanismaniluferde.com üzerinden doğrudan SATICI’ya iletilebilecektir. Şikâyet iletilmesi halinde Sınırlı Sorumlu Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

SATICI mücbir sebepler veya taşımayı engelleyen hava şartları, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü koşullar nedeni ile ürün/lerteslim edilemez ise 3(üç) gün içerisinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Teslimat adresi olarak kapı önü, park, otopark gibi belirsiz adresler kabul edilmeyecektir.

BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan …. veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, 11/09/2019 tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. SATICI ALICI